سخن دوم را در ادامه مطلب دنبال کنید...

 

و اما

 چرا

 امروز

روزهوای پاک

 هوا

 این همه

 طوفانی

است؟؟؟

2

و مگر

بدون

تو

همیشه 

هوای ما

بجز این است...