آری غریب است غریب...

از زیارت جامعه خواندنمان معلوم است...

یابن الحسن تسلیت...