*این سخنان در سال 1390 میباشد*

سخنان حضرت آقا در روز عیدمبعث 1393