حسین جان

متعجب نشو از من که چرا گیر توام،

شِکَرِ چاییِ تو حکم نمک را دارد...

16 هفته تا اربعین حسینی...