خـــــــــــــــــــــطا

اگرخطانکنم،عطر،عطریارمن است

کدام دسته گل امروز برمزارمن است


گلی که آمده بر خاک من نمیداند

هزارغنچه خشکیده درکنارمن است


گل محمدی من،مپرس حال مرا

به غم دچار چنانم که غم دچار من است


تو غرص ماهی و من برکه ای که میخشکد

خوداین خلاصه غم های روزگار من است


بگیر دست مرا تا زخاک برخیزم

اگرچه سوخته ام ، نوبت بهار من است

گریه های امپراطور/ص69